.

 

Siskyou mountains Lewisia
Lewisia cotelydon

click on thumbnails to view images.